ಅಳು ಬಗ್ಗೆ ಕವನಗಳು | Crying Quotes In Kannada

Crying Quotes In Kannada, Love feeling quotes in kannada, Sad quotes in kannada, Feeling quotes in kannada, Relationship quotes in kannada, ನೋವು quotes, crying images, crying quotes, ದುಃಖ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡ quotes,

Crying Quotes In Kannada

ಅಳು ಎಂಬುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಯಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯಿಂದು ಜೀವಿಗೂ ನೋವು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕವನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕವನಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *