ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ | Attitude Meaning In Kannada

Attitude Meaning In Kannada, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ , attitude meaning kannada word, My attitude meaning in kannada

Attitude Meaning In Kannada

ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್

ಮನೋಭಾವ, ವರ್ತನೆ, ದಿಟ್ಟತನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *