ಸಂಬಂಧಗಳು ಕವನ । Relationship Sad Quotes In Kannada

Relationship Sad Quotes In Kannada, money and relationship quotes in kannada, heart touching love quotes kannada, relationship quotes in kannada, ಸಂಬಂಧಗಳು ಕವನಸಂಬಂಧಗಳು quotes, Best ಸಂಬಂಧ Quotes

Relationship Sad Quotes In Kannada

ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕವನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಸಂಬಂಧಗಳು ಕವನ

ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಲು ಬಯಸಬಾರದು! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಡುವುದು.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *