ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ PDF | Aigiri Nandini Song Lyrics In Kannada Pdf

ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ PDF | Aigiri Nandini Lyrics In Kannada Pdf Best No1 Song

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada Pdf, aigiri nandini song lyrics in kannada pdf, ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ , aigiri nandini song lyrics in kannada pdf download

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada Pdf

ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ PDF | Aigiri Nandini Lyrics In Kannada Pdf Best No1 Song
ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ PDF | Aigiri Nandini Lyrics In Kannada Pdf Best No1 Song

Aigiri Nandini Song Lyrics In Kannada Pdf

ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿ ನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೇ
ಗಿರಿವರವಿಂಧ್ಯಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧ ||

ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ
ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೨ ||

ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ PDF | Aigiri Nandini Lyrics In Kannada Pdf Best No1 Song

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *